ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Ivy Global nhằm mục đích cung cấp cơ hội học tập để đáp ứng mọi mục tiêu giáo dục, cung Trường cấp các giải pháp khác nhau cho từng nhu cầu đa dạng của học viên.

Ghi danh bán thời gian: Chương trình bán thời gian của trường Ivy Global được thiết kế cho các học viên muốn đẩy nhanh tiến độ hoặc bắt kịp tín chỉ khóa học, hoặc tìm kiếm một lịch trình học linh hoạt. Học viên có thể chọn học ít nhất một khóa học để được ghi danh là học viên bán thời gian.

Toàn thời gian: Đối với học viên toàn thời gian, trường Ivy Global sẽ là ngôi trường tiêu biểu và điển hình cho lựa chọn của học viên. Học viên toàn thời gian thường ghi danh vào sáu (6) khóa học ở trường Trung Học Phổ Thông hoặc bốn (4) khóa học ở trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở. học viên có thể lấy thêm tín chỉ nhưng những tín chỉ bổ sung này phải được thanh toán cùng với khoản học phí toàn thời gian.

Thành công

Thất bại