Tài liệu cho phụ huynh & học sinh

Nhà trường trao quyền chủ động cho học sinh để học sinh có thể đạt được cái mục tiêu học tập và mục tiêu cá nhân của mình.

  • Học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên của trường được cung cấp các tài nguyên/tài liệu phù hợp để đáp ứng nhu cầu của học sinh.
  • Ivy Global School tiến hành đánh giá thường xuyên về thành tích của học sinh để thấy được sự phát triển của trường.
  • Ivy Global School phối hợp chặt chẽ với phụ huynh vì mục tiêu nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Đội ngũ nhân viên của Ivy Global School tận dụng các cơ hội để chia sẻ, giao tiếp và hợp tác để phát triển cộng đồng học tập trong trường tốt hơn.

 

Tài liệu Bậc Tiểu học

 

Elementary School Login

Elementary School Course Catalog

 

Tài liệu Bậc Trung học cơ sở

 

Middle School Login

Middle School Course Catalog

 

Tài liệu bậc Trung học phổ thông

 

High School Login

High School Course Catalog

 

Biểu mẫu và Tài liệu

 

Thành công

Thất bại