Chương trình học bổng

Hàng năm Ivy Global School trao một số lượng học bổng nhất định cho các học sinh đạt thành tích học tập cao và có tài năng trong các lĩnh vực trên khắp thế giới. 

 

Hiện nay, Ivy Global School có các loại học bổng sau:

  • Ivy Global Leader Scholarship
  • Gói hỗ trợ tài chính

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng hiện có, yêu cầu cá nhân và quy trình đăng ký, vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn tuyển sinh của nhà trường.

Thành công

Thất bại