Từ ngày 17/07, Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School tổ chức 𝐈𝐆𝐒 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟐 - Tuần lễ Tuyển sinh Phổ thông MỸ với chủ đề 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓.

Thành công

Thất bại